Gwarancja Biznesmax - na czym polega program BKG dla firm

Dodano:
12/14/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Gwarancja Biznesmax to jeden z programów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Do zadań tej państwowej instytucji finansowej, należy m.in. wspieranie finansowych projektów inwestycyjnych i działalności przedsiębiorstw oraz podmiotów z sektora publicznego. Przeczytaj artykuł, w którym wyjaśniamy, dla kogo został stworzony Biznesmax, na czym polega, jakie wymagania obejmuje i do kiedy obowiązuje.

Na czym polega Gwarancja Biznesmax?

Jak sama nazwa wskazuje, Gwarancja Biznesmax to inicjatywa, której celem jest udzielanie przez BGK gwarancji spłaty kredytu. W praktyce polega więc na tym, że przedsiębiorca zaciąga zobowiązanie finansowe w jednym z banków komercyjnych biorących udział w tym programie, a BGK przejmuje ryzyko ewentualnego niewywiązania się z umowy przez firmę. Gwarancja Biznesmax jest więc sposobem na zabezpieczenie kredytu, co ułatwia pozyskiwanie finansowania na działalność bieżącą i inwestycyjną. Co więcej, w jej ramach można uzyskać także refundację zapłaconych wcześniej odsetek. Do kiedy obowiązuje program? Wnioski można składać do 30 czerwca 2022 r.

W jakim celu powstała Gwarancja Biznesmax z dotacją?

Głównym zadaniem, które ma realizować program Gwarancja Biznesmax z dotacją, jest wspomaganie przedsiębiorstw w inwestycjach i bieżącej działalności. Inicjatywa będąca częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR) sprawia, że przedsiębiorstwo znajduje się na lepszej pozycji w negocjacjach z bankiem. Gwarancja udzielana przez państwową instytucję podnosi wiarygodność i zdolność kredytową firmy, a jeżeli obejmuje także refundację zapłaconych dotychczas odsetek, dodatkowo stanowi bezpośrednie wsparcie finansowe.

Choć początkowo program Gwarancja Biznesmax z dofinansowaniem był nastawiony na zabezpieczenie zobowiązań zaciąganych z myślą o rozwoju przedsiębiorstwa i prowadzonych przez nie inwestycjach, przede wszystkim ekologicznych, takich jak np. dofinansowanie do fotowoltaiki (przeczytaj więcej na ten temat i dowiedz się, co to jest fotowoltaika), pewne zmiany w jego założeniach zaszły wraz z ogłoszeniem stanu epidemii w 2020 r. Mianowicie od tego czasu program obejmuje także zabezpieczenie kredytów płynnościowych zaciąganych z myślą o finansowaniu bieżącej działalności firmy.

Gwarancja Biznesmax – dla kogo?

Zgodnie z regulaminem programu Gwarancja Biznesmax BGK, udzielana w jego ramach gwarancja kredytowa jest przeznaczona dla mikro, małych i średnich firm. Jednak nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą z niej skorzystać, a tylko te, które spełniają określone kryteria. Dotyczą one innowacyjności albo ekologiczności prowadzonej działalności lub planowanych bądź rozpoczętych inwestycji.

Jakie wymagania musisz spełnić?

W ramach programu firma może się starać o gwarancję kredytową i ewentualną refundację odsetek pod warunkiem, że prowadzona przez nią działalność bądź inwestycja spełnia kryteria innowacyjności albo ekologii. Co ważne, Gwarancja Biznesmax różnicuje jakie wymagania ma spełnić przedsiębiorstwo w zależności od tego, czy wybiera ścieżkę innowacyjności, czy ekologii. Decydując się na pierwszy wariant, konieczne jest spełnienie jednego z 17 zdefiniowanych w regulaminie warunków, takich jak m.in.:

 • zgłoszenie lub posiadanie praw do patentu, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego,
 • posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego albo lokatora parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości,
 • uzyskanie w przeszłości pomocy w zakresie innowacji,
 • przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego,
 • prowadzenie działalności w obrębie parku technologicznego,
 • stworzenie nowego produktu,
 • nawiązanie współpracy z inwestorami venture capital lub „aniołami biznesu” w ciągu 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku w ramach innowacyjnej działalności,
 • wzrost wydatków na innowacje w ciągu 3 poprzednich lat,
 • udostępnienie do sprzedaży nowego lub ulepszonego produktu i osiągnięcie z tego tytułu przychodów większych o co najmniej 30%,
 • otrzymanie nagród za innowacyjną działalność,
 • korzystanie z technologii lub udostępnianie ich poprzez Platformę Transferu Technologii.

Z kolei przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać środki na inicjatywę o charakterze ekologicznym, mogą otrzymać gwarancję z programu Gwarancja Biznesmax pod warunkiem, że zabezpieczony kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie:

 • instalacji i projektów wspomagających prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego, jak np. systemy recyklingowe,
 • elektromobilności,
 • odnawialnych źródeł energii, wśród nich m.in. fotowoltaika,
 • magazynów energii,
 • systemów odzyskiwania surowców i substancji szkodliwych,
 • projektów pozwalających na produkcję paliw alternatywnych,
 • przedsięwzięć ograniczających energochłonność działalności,
 • termomodernizacji nieruchomości, w tym także mieszkaniowych,
 • kogeneracji,
 • budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Jeśli więc interesuje Cię fotowoltaika dla domu, sprawdź inne programy, jak np. Czyste Powietrze czy Mój Prąd 3.0 w 2021 r.

Jak uzyskać Gwarancję Biznesmax?

Wnioski o udzielenie gwarancji z programu Biznesmax realizowanego w ramach FG POIR wraz z wymaganymi załącznikami są do pobrania na stronie internetowej BGK. Wypełnione dokumenty należy złożyć w banku biorącym udział w programie, w którym przedsiębiorca zamierza zaciągnąć lub już wcześniej zaciągnął kredyt. Instytucja finansowa odpowiada za analizę i ocenę wniosku, a po akceptacji następuje podpisanie umowy na preferencyjnych warunkach, po czym wypłaca się środki, z których może zostać sfinansowana np. instalacja fotowoltaiczna czy kotłownia na biopaliwa dla firmy. Jeśli natomiast prowadzisz gospodarstwo rolne i interesuje Cię fotowoltaika dla rolnika, sprawdź inne programy, np. Agroenergia.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z otrzymania dotacji

Udział w programie Gwarancja Biznesmax wiąże się z wieloma korzyściami, ale trzeba pamiętać także o obowiązkach, jakie z tego wynikają. Chodzi przede wszystkim o gotowość do poddania firmy kontroli w celu weryfikacji, czy warunki umowy są dotrzymywane. Konieczne jest też gromadzenie dokumentacji związanej z udziałem w programie przez co najmniej 10 lat od daty przyznania gwarancji na wypłacenie środków, których przeznaczeniem może być np. fotowoltaika dla firm.